Regulamin

Regulamin

Festiwalu Kultury Pogranicza

FOLKOWISKO 2019

 1. Organizatorem Folkowiska 2019 jest Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza FOLKOWISKO przy współpracy Agroturystyki Chutor Gorajec
 2. Folkowisko 2019 odbywa się na terenie Ośrodka Agroturystyki Chutor Gorajec
 3. Festiwal odbywa się w dniach 11-14 lipca 2019.
 4. Folkowisko 2019 nie jest imprezą masową.
 5. Organizator wraz ze służbami porządkowymi tworzą sztab organizacyjny imprezy. Dyrektorem festiwalu jest Marcin Piotrowski.
 6. Organizatorzy odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terytorium festiwalowym w czasie trwania Folkowiska 2019.
 7. Osoby zaliczające się do służb porządkowych są wyznaczone przez organizatora i posiadają specjalne identyfikatory.
 8. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu imprezy, mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez organizatora imprezy, posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.
 9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu imprezy, oraz poleceń służb porządkowych.
 10. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego i publicznego.
 11. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników imprezy, mienia publicznego i prywatnego, poszanowania zieleni oraz do niezaśmiecania terenu (odpady należy segregować i wrzucać do ustawionych koszy).
 12. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na teren festiwalowy opakowań szklanych.
 13. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, organizatora oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
 14. Wstęp na pole namiotowe dostępny jest tylko dla posiadaczy przydzielonego przez organizatorów imiennego identyfikatora.
 15. Wstęp do budynku Chutoru i korzystanie z jego infrastruktury sanitarnej (prysznice i toalety) dostępny jest tylko dla posiadaczy przydzielonego przez organizatorów imiennego identyfikatora. Z powodów technicznych wstęp ograniczony jest do godzin 9:00 – 18:00.
 16. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do parkowania pojazdów tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 17. Uczestnicy wycieczek decydują się na tę wyprawy na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę swój stan zdrowia oraz wszelkie możliwe trudności i zagrożenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez uczestników urazy fizyczne, psychiczne bądź straty materialne. Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i ubranie.
 18. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 19. Osoby przebywające na terenie festiwalowym bez zgody organizatora mogą zostać poproszone przez służby porządkowe o opuszczenie terenu imprezy, a w razie niezastosowania się do poleceń służb porządkowych przez osoby obce, organizatorzy mają prawo wezwania policji.
 20. W przypadkach skrajnych i niebezpiecznych organizator mają obowiązek wezwać odpowiednie jednostki (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe).
 21. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności za mienie, rzeczy osobiste, za spowodowanie wypadku wynikającego nie z winy organizatora lub służb porządkowych.

Kontakt: chutorgorajec@onet.eu telefon: 510 820 855

4 eko-zasady Folkowiska

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi eko-zasadami, które pomogą nam pozostawić czystą okolicę w Gorajca w niezmienionym stanie.

1. Podróżujcie razem! Dogadując się na wspólny przejazd autem z innymi osobami (zabierając kogoś bądź dosiadając się do kogoś), minimalizujesz ilość samochodów w Gorajcu! A przy okazji zawierasz przyjaźnie!

2. Przywieź własne naczynia– a przede wszystkim kubek! Możesz wziąć też miskę czy sztućce. Mniej jednorazówek – mniej śmieci. My z chęcią nalejemy ci piwko, zupę czy herbatę do twoich naczyń.

3. Segreguj śmieci.Gdy każdy śmieć ląduje we właściwym koszu, gorajeckie środowisko będzie czystsze.

4. Oszczędzaj wodę – zakręcaj dokładnie krany, nie zużywaj wody bez potrzeby. Zapłacimy mniejsze rachunki, a świat będzie piękniejszy!