JARMARK CUDÓW – REGULAMIN

JARMARK CUDÓW – FORMULARZ ZGŁOSZEŃ

Jesteś wystawcą – zgłoś się przez ten formularz: LINK, wcześniej zapoznając się z regulaminem.

§1 – Definicje
1. Jarmark Cudów, zwany dalej Jarmarkiem, jest integralną częścią Festiwalu Folkowisko.
2. Organizatorem Jarmarku Cudów, zwanym dalej Organizatorem, jest Stowarzyszenie Folkowisko z siedzibą w Gorajcu. Osobą odpowiedzialną za organizację Jarmarku ze strony Organizatora jest Iwona Pawelec-Burczaniuk, art@folkowisko.pl; tel. 697 325 892.
3. Wystawcami Jarmarku Cudów, zwanymi dalej Wystawcami, są osoby, które w określonym terminie przesłały zgłoszenie chęci wzięcia udziału w charakterze wystawcy oraz zostały zakwalifikowane przez Organizatora.

§2 – Cel przedsięwzięcia
Celem Jarmarku Cudów jest promowanie produktów lokalnych oraz rękodzieła, umożliwienie twórcom i firmom zaprezentowania swoich wyrobów, stworzenie przestrzeni do spotkania kreatywnych twórców oraz wrażliwych na piękno odbiorców.

§3 – Warunki uczestnictwa
1. Aby wziąć udział w Jarmarku Wystawca powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go najpóźniej do dnia:
31. maja 2022, jeśli oferuje możliwość przeprowadzenia warsztatów dla uczestników Festiwalu Folkowisko;
15. czerwca 2022, jeśli nie oferuje możliwości przeprowadzenia warsztatów (udział komercyjny).
2. Z powodu ograniczonej liczby miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz możliwość odrzucenia zgłoszenia na każdym etapie weryfikacji.
3. Dobrowolne przesłanie zdjęć, opis artystycznej działalności, podanie adresu strony internetowej/bloga/facebook’a pomoże Organizatorowi w podjęciu decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku.
4. O zakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku Wystawca zostanie powiadomiony mailem w terminie do 20. czerwca 2022.

§4 – Opłaty
1. Wystawca, który otrzymał wiadomość o zakwalifikowaniu i podtrzymuje chęć wzięcia udziału w Jarmarku Cudów jest zobowiązany do wniesienia następujących opłat:
a) zakupu karnetu na Festiwal Folkowisko;
b) wniesienie opłaty za pole namiotowe.
2. Ponadto Wystawca, który otrzymał wiadomość o zakwalifikowaniu i podtrzymuje chęć wzięcia udziału w Jarmarku Cudów zobowiązuje się przekazać darowiznę na cele statutowe Stowarzyszenia w wysokości co najmniej 10% utargu podczas Festiwalu.
3. Wystawca, który wyrazi chęć przeprowadzenia nieodpłatnych warsztatów dla uczestników Festiwalu Folkowisko, może zostać zwolniony z całości lub części opłat. Warsztaty powinny odbywać się każdego dnia, w którym Wystawca będzie oferował swoje produkty na Jarmarku Cudów.
4. Informacje o tym, jakie warsztaty może przeprowadzić Wystawca oraz warunki ich przeprowadzenia (np. dla jakiej liczby uczestników) należy zawrzeć w zgłoszeniu chęci wzięcia udziału w Jarmarku.
5. Decyzję o tym, czy opisane przez Wystawcę warsztaty będą mogły zostać przeprowadzone oraz o ewentualnym zwolnieniu z opłaty lub jej części podejmuje Organizator.
6. Organizator zastrzega sobie również możliwość wyznaczenia terminu, w jakim warsztaty mają zostać przeprowadzone.

§5 – Odpowiedzialność skarbowa
Wszelką odpowiedzialność za dystrybuowanie produktów podczas Jarmarku ponosi Wystawca. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia sprzedaży prowadzonej przez Wystawcę z Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami.

§6 – Obowiązki Wystawcy
1. Organizator zapewnia zakwalifikowanemu Wystawcy wyznaczony teren do zorganizowania stoiska wystawienniczego na zewnątrz budynku, jednocześnie zobowiązując go do utrzymania porządku na stoisku oraz wokół niego. Zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim.
2. Wystawca zobowiązany jest do uszanowania charakteru imprezy i miejsca, poprzez nie wystawianie towarów sprzecznych ze specyfiką Organizatora, odpowiednią aranżację stoiska i akcje promocyjne. Wystawca zobowiązuje się również do usunięcia tych elementów swej oferty, które Organizator uzna za niemożliwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku.
3. Wszystkie elementy infrastruktury i wyposażenie niezbędne do stworzenia stoiska i ekspozycji prac (stół, krzesła, sztalugi, zadaszenie itp.) Wystawca musi zapewnić sobie we własnym zakresie.
4. Wystawca posiadający na swoim stoisku stanowisko z otwartym ogniem (kuchenka gazowa, grill, itp.) zobowiązany jest do posiadania niezbędnego sprzętu zabezpieczenia ppoż. w tym gaśnic do gaszenia pożarów typu ABC oraz F.
5. Wystawca zobowiązany jest do respektowania zakazu używania na terenie Festiwalu plastikowych butelek, sztu
ćców, talerzyków, kubków, słomek, toreb oraz innych plastikowych opakowań i naczyń jednorazowych.
6. Na terenie Jarmarku Cudów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, poza wyznaczonym do tego celu miejscem.
7. Montaż stoiska jest możliwy wyłącznie w dniu 14. lipca 2022 roku od godz. 12.00. W razie spóźnienia Wystawca powinien poinformować o tym niezwłocznie Organizatora. W przypadku braku zgłoszenia Organizator ma prawo do zagospodarowania miejsca wystawowego w inny sposób.
8. Wystawca jest zobowiązany opuścić teren festiwalu oraz pole namiotowe do dnia 17. lipca 2022 roku do godz. 14.00.
9. Ze względów bezpieczeństwa pożarowego w czasie trwania Festiwalu Folkowisko obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania pojazdów na drogach dojazdowych oraz terenie festiwalowym. Ewentualny krótki postój dla rozłożenia/złożenia stoiska jest możliwy jedynie w dniach 14. lipca oraz 17. lipca, oraz po uprzednim umieszczeniu na podszybiu kartki z numerem telefonu kierowcy. Wystawcy zakwalifikowani do udziału w Jarmarku Cudów otrzymają możliwość zaparkowania w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
10. Każdy Wystawca jest zobowiązany do uprzątnięcia swojego stoiska po zakończonym Jarmarku Cudów.
11. Wystawca jest zobowiązany do zgłoszenia prowadzenia swojej działalności gastronomicznej do właściwej terenowo jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych na swoim stoisku, w jego najbliższym otoczeniu oraz w miejscu przeznaczonym do konsumpcji. Podmiot prowadzący działalność związaną ze sprzedażą i podawaniem alkoholu jest zobowiązany do posiadania wszelkich niezbędnych zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z jednorazową sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów.
12. Osoby obsługujące punkty gastronomiczne oraz stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub dystrybucję artykułów spożywczych muszą bezwzględnie posiadać ważną książeczką badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
13. Wystawcom zabrania się prowadzenia na terenie Jarmarku działalności, która naruszałaby dobre obyczaje i uczucia religijne innych osób.
14. Wystawcy zakwalifikowani na Jarmark zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, co potwierdzają podpisem na liście obecności Wystawców Jarmarku Cudów.
15. Wystawca może zgłosić Organizatorowi rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu do dnia 30 czerwca 2022 r. Rezygnacja po tym terminie wiąże się z możliwością odmowy uczestnictwa w kolejnej edycji Jarmarku.
16. Wystawca wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie swojej osoby i stoiska oraz nieodpłatne użycie tych wizerunków w przyszłości w celu promocji imprezy.

§7 – Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki finansowe sprzedaży prowadzonej w czasie Jarmarku.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich związanych z jakością produktów/usług oferowanych przez Wystawcę.
3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, skutkiem wystąpienia anomalii pogodowych, siły wyższej oraz innych przyczyn losowych.

§8 – Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

§9 – Informacja o przetwarzaniu danych
Organizator przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, oświadczeniach, ankietach i formularzach wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Jarmarku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, do udziału w Jarmarku.

Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora www.folkowisko.pl

 

Skip to content