Przejdź do treści

§1 – Definicje
1. Jarmark Cudów, zwany dalej Jarmarkiem, jest imprezą kulturalną, mającą na celu wspieranie twórców, rękodzielników, lokalnych przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów ekonomii społecznej.
2. Organizatorem Jarmarku Cudów, zwanym dalej Organizatorem, jest Stowarzyszenie Folkowisko z siedzibą w Gorajcu. Osobą odpowiedzialną za organizację Jarmarku ze strony Organizatora jest Iwona Pawelec Burczaniuk, jarmarkcudow.folkowisko@gmail.com; tel. 697 325 892.
3. Uczestnikami Jarmarku Cudów, zwanymi dalej Uczestnikami, są osoby, które w określonym terminie przesłały zgłoszenie chęci wzięcia udziału oraz zostały zakwalifikowane przez Organizatora.

§2 – Warunki uczestnictwa
1. Aby wziąć udział w Jarmarku Uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/jVBehFpzCst42V1FA
i przesłać go najpóźniej
do dnia 31. maja 2023.
2. Z powodu ograniczonej liczby miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz możliwość odrzucenia zgłoszenia na każdym etapie weryfikacji.
3. Dobrowolne przesłanie zdjęć, opis artystycznej działalności, podanie adresu strony internetowej/bloga/facebook’a pomoże Organizatorowi w podjęciu decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku.
4. O zakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku Uczestnik zostanie powiadomiony mailem w terminie
do 20. czerwca 2023.

§3 – Opłaty
1. Uczestnik, który otrzymał wiadomość o zakwalifikowaniu i podtrzymuje chęć wzięcia udziału w Jarmarku Cudów jest zobowiązany do wniesienia opłaty.
2. Uczestnik, który wyrazi chęć przeprowadzenia nieodpłatnych warsztatów dla gości Festiwalu Folkowisko, może zostać zwolniony z całości lub części opłat. Warsztaty powinny odbywać się każdego dnia, w którym Uczestnik będzie brał udział w Jarmarku Cudów.
3. Informacje o tym, jakie warsztaty może przeprowadzić Uczestnik oraz warunki ich przeprowadzenia (np. dla jakiej liczby osób) należy zawrzeć w
osobnej ankiecie, przesłanej przez Organizatora.
4. Decyzję o tym, czy opisane przez Uczestnika warsztaty będą mogły zostać przeprowadzone oraz o ewentualnym zwolnieniu z opłaty lub jej części podejmuje Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie również możliwość wyznaczenia terminu, w jakim warsztaty mają zostać przeprowadzone.

§4 – Obowiązki Uczestnika Jarmarku Cudów
1. Organizator zapewnia zakwalifikowanemu Uczestnikowi wyznaczony teren do zorganizowania stoiska wystawienniczego na zewnątrz budynku, jednocześnie zobowiązując go do utrzymania porządku na stoisku oraz wokół niego. Zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim.
2. Uczestnik zobowiązany jest do uszanowania charakteru imprezy i miejsca, poprzez nie wystawianie towarów sprzecznych ze specyfiką Organizatora, odpowiednią aranżację stoiska i akcje promocyjne. Uczestnik zobowiązuje się również do usunięcia tych elementów swej oferty, które Organizator uzna za niemożliwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku.
3. Wszystkie elementy infrastruktury i wyposażenie niezbędne do stworzenia stoiska i ekspozycji prac (stół, krzesła, sztalugi, zadaszenie itp.) Uczestnik musi zapewnić sobie we własnym zakresie.
4. Uczestnik posiadający na swoim stoisku stanowisko z otwartym ogniem (kuchenka gazowa, grill, itp.) zobowiązany jest do posiadania gaśnicy gastronomicznej (Typu F).
5. Uczestnik zobowiązany jest do respektowania zakazu używania na terenie Festiwalu plastikowych butelek, sztućców, talerzyków, kubków, słomek, toreb oraz innych plastikowych opakowań i naczyń jednorazowych.
6. Na terenie Jarmarku Cudów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, poza wyznaczonym do tego celu miejscem.
7. Montaż stoiska jest możliwy wyłącznie w dniu 13. lipca 2023 roku w godz. 10.00. – 14.00. W razie spóźnienia Uczestnik powinien poinformować o tym niezwłocznie Organizatora. W przypadku braku zgłoszenia Organizator ma prawo do zagospodarowania miejsca wystawowego w inny sposób.
8. Uczestnik jest zobowiązany opuścić teren festiwalu oraz pole namiotowe do dnia 16. lipca 2023 roku do godz. 14.00.
9. Ze względów bezpieczeństwa pożarowego w czasie trwania Festiwalu Folkowisko obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania pojazdów na drogach dojazdowych oraz terenie festiwalowym. Ewentualny krótki postój dla rozłożenia/złożenia stoiska jest możliwy jedynie w dniach 13. lipca oraz 16. lipca, oraz po uprzednim umieszczeniu na podszybiu kartki z numerem telefonu kierowcy. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Jarmarku Cudów otrzymają możliwość zaparkowania w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
10. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do uprzątnięcia swojego stoiska po zakończonym Jarmarku Cudów.
11. Uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia do właściwych służb sprzedaży oraz zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych na swoim stoisku, w jego najbliższym otoczeniu oraz w miejscu przeznaczonym do konsumpcji. Przy sprzedaży alkoholu należy uzyskać zezwolenia w Urzędzie Gminy w Cieszanowie na
jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
12. Osoby obsługujące punkty żywnościowe oraz stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub dystrybucję artykułów spożywczych muszą bezwzględnie posiadać ważną książeczką badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
13. Uczestnikom zabrania się prowadzenia na terenie Jarmarku działalności, która naruszałaby dobre obyczaje i uczucia religijne innych osób.
14. Uczestnicy zakwalifikowani na Jarmark zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, co potwierdzają podpisem na liście obecności Uczestników Jarmarku Cudów.
15. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu do dnia 30 czerwca 2023 r. Rezygnacja po tym terminie wiąże się z możliwością odmowy uczestnictwa w kolejnej edycji Jarmarku.
16. Uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie swojej osoby i stoiska oraz nieodpłatne użycie tych wizerunków w przyszłości w celu promocji imprezy.

§5 – Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki finansowe uzyskane podczas Jarmarku.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przez Uczestnika przedmioty/produkty/usługi.
3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, szkodzeniem przez piorun, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i inne przyczyny losowe.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia sprzedaży prowadzonej przez Uczestnika Jarmarku z Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami.

§6 – Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

§7 – Informacja o przetwarzaniu danych
Organizator przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, oświadczeniach, ankietach i formularzach wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Jarmarku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, do udziału w Jarmarku.

Regulamin jest do wglądu na stronie internetowej Organizatora.