JARMARK CUDÓW – FORMULARZ ZGŁOSZEŃ

Jesteś wystawcą – zgłoś się przez ten formularz: LINK, wcześniej zapoznając się z regulaminem.

JARMARK CUDÓW – REGULAMIN

1 – Definicje
1. Jarmark Cudów, zwany dalej Jarmarkiem, jest integralną częścią Festiwalu Folkowisko.
2. Organizatorem Jarmarku Cudów, zwanym dalej Organizatorem, jest Stowarzyszenie Folkowisko z siedzibą w Gorajcu.
3. Wystawcami Jarmarku Cudów, zwanymi dalej Wystawcami, są osoby, które w określonym terminie, tj. do dnia 11. lub 24. czerwca 2021, przesłały zgłoszenie chęci wzięcia udziału w charakterze wystawcy oraz zostały zakwalifikowane przez Organizatora.

2 – Cel przedsięwzięcia
Celem Jarmarku Cudów jest promowanie produktów lokalnych oraz rękodzieła, umożliwienie twórcom i firmom zaprezentowania swoich wyrobów, stworzenie przestrzeni do spotkania kreatywnych twórców oraz wrażliwych na piękno odbiorców.

3 – Warunki uczestnictwa
1. Aby wziąć udział w Jarmarku Wystawca powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://forms.gle/hfvKgDRM3kbytfa89 i przesłać go do dnia:
– 11. czerwca 2021, jeśli oferuje możliwość przeprowadzenia warsztatów dla uczestników Festiwalu Folkowisko;
– 24. czerwca 2021, jeśli nie oferuje możliwości przeprowadzenia warsztatów (udział komercyjny).
2. Z powodu ograniczonej liczby miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz możliwość odrzucenia zgłoszenia na każdym etapie weryfikacji.
3. Dobrowolne przesłanie zdjęć, opis artystycznej działalności, podanie adresu strony internetowej/bloga/facebook’a pomoże Organizatorowi w podjęciu decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku.
4. O zakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku Wystawca zostanie powiadomiony mailem w terminie do 27. czerwca 2021.

4 – Opłaty
1. Wystawca, który otrzymał wiadomość o zakwalifikowaniu i podtrzymuje chęć wzięcia udziału w Jarmarku Cudów jest zobowiązany do wniesienia następujących opłat:
a) zakupu karnetu na Festiwal Folkowisko;
b) wniesienie opłaty za pole namiotowe.
2. Ponadto Wystawca, który otrzymał wiadomość o zakwalifikowaniu i podtrzymuje chęć wzięcia udziału w Jarmarku Cudów zobowiązuje się przekazać darowiznę na cele statutowe Stowarzyszenia w wysokości co najmniej 10% utargu podczas Festiwalu.
3. Wystawca, który wyrazi chęć przeprowadzenia nieodpłatnych warsztatów dla uczestników Festiwalu Folkowisko, może zostać zwolniony z całości lub części opłat. Warsztaty powinny odbywać się każdego dnia, w którym Wystawca będzie oferował swoje produkty na Jarmarku Cudów.
4. Informacje o tym, jakie warsztaty może przeprowadzić Wystawca oraz warunki ich przeprowadzenia (np. dla jakiej liczby uczestników) należy zawrzeć w zgłoszeniu chęci wzięcia udziału w Jarmarku.
5. Decyzję o tym, czy opisane przez Wystawcę warsztaty będą mogły zostać przeprowadzone oraz o ewentualnym zwolnieniu z opłaty lub jej części podejmuje Organizator.
6. Organizator zastrzega sobie również możliwość wyznaczenia terminu, w jakim warsztaty mają zostać przeprowadzone.

5 – Odpowiedzialność skarbowa
Wszelką odpowiedzialność za dystrybuowanie produktów podczas Jarmarku ponosi Wystawca. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia sprzedaży prowadzonej przez Wystawcę z Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami.

6 – Obowiązki Wystawcy
1. Organizator zapewnia zakwalifikowanemu Wystawcy wyznaczony teren do zorganizowania stoiska wystawienniczego na zewnątrz budynku, jednocześnie zobowiązując go do utrzymania porządku na stoisku oraz wokół niego. Zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim.
2. Elementy niezbędne do ekspozycji prac (stół, krzesła, sztalugi itp.) Wystawca musi zapewnić sobie sam.
3. Wystawca zobowiązany jest do respektowania zakazu używania plastikowych sztućców, talerzyków, kubków, toreb oraz innych plastikowych opakowań jednorazowych.
4. Na terenie Jarmarku Cudów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
5. Montaż stoiska jest możliwy wyłącznie w dniu 8. lipca 2021 roku od godz. 12.00.
6. Wystawca jest zobowiązany opuścić teren festiwalu oraz pole namiotowe do dnia 11. lipca 2021 roku do godz. 14.00.
7. Ze względów bezpieczeństwa pożarowego w czasie trwania Festiwalu Folkowisko obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania pojazdów na drogach dojazdowych oraz terenie festiwalowym. Ewentualny krótki postój dla rozłożenia/złożenia stoiska jest możliwy jedynie w dniach 08. lipca oraz 11. lipca, oraz po uprzednim umieszczeniu na podszybiu kartki z numerem telefonu kierowcy. Wystawcy zakwalifikowani do udziału w Jarmarku Cudów otrzymają możliwość zaparkowania w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
8. Każdy Wystawca jest zobowiązany do uprzątnięcia swojego stoiska po zakończonym Jarmarku Cudów.
9. Wystawcom zabrania się prowadzenia na terenie Jarmarku działalności, która naruszałaby dobre obyczaje i uczucia religijne innych osób.
10. Wystawcy zakwalifikowani na Jarmark zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, co potwierdzają podpisem na liście obecności Wystawców Jarmarku Cudów.

7 – Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przez Wystawcę przedmioty/produkty/usługi.
2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, szkodzeniem przez piorun, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i inne przyczyny losowe.

8 – Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

9 – Informacja o przetwarzaniu danych
Organizator przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, oświadczeniach, ankietach i formularzach wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Jarmarku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, do udziału w Jarmarku.

Regulamin jest do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.folkowisko.pl

Skip to content