Regulamin

Festiwalu Kultury Pogranicza FOLKOWISKO 2020

 1. Organizatorem Folkowiska 2020 jest Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza FOLKOWISKO przy współpracy Agroturystyki Chutor Gorajec.
 2. Folkowisko 2020 odbywa się na terenie Ośrodka Agroturystyki Chutor Gorajec.
 3. Festiwal odbywa się w dniach 09-12 lipca 2020.
 4. Folkowisko 2020 nie jest imprezą masową.
 5. Organizator wraz ze służbami porządkowymi tworzą sztab organizacyjny imprezy. Dyrektorem festiwalu jest Marcin Piotrowski.
 6. Organizatorzy odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terytorium festiwalowym w czasie trwania Folkowiska 2020.
 7. Osoby zaliczające się do służb porządkowych są wyznaczone przez organizatora i posiadają specjalne identyfikatory.
 8. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu imprezy, mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez organizatora imprezy, posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.
 9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu imprezy, oraz poleceń służb porządkowych.
 10. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego i publicznego.
 11. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników imprezy, mienia publicznego i prywatnego, poszanowania zieleni oraz do niezaśmiecania terenu (odpady należy segregować i wrzucać do ustawionych koszy).
 12. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na teren festiwalowy opakowań szklanych.
 13. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, organizatora oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
 14. Wstęp na pole namiotowe dostępny jest tylko dla posiadaczy przydzielonego przez organizatorów imiennego identyfikatora.
 15. Wstęp do budynku Chutoru i korzystanie z jego infrastruktury sanitarnej (prysznice i toalety) dostępny jest tylko dla EKIPY I ARTYSTÓW.
 16. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do parkowania pojazdów tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 17. Uczestnicy wycieczek decydują się na tę wyprawy na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę swój stan zdrowia oraz wszelkie możliwe trudności i zagrożenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez uczestników urazy fizyczne, psychiczne bądź straty materialne. Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i ubranie.
 18. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 19. Osoby przebywające na terenie festiwalowym bez zgody organizatora mogą zostać poproszone przez służby porządkowe o opuszczenie terenu imprezy, a w razie niezastosowania się do poleceń służb porządkowych przez osoby obce, organizatorzy mają prawo wezwania policji.
 20. W przypadkach skrajnych i niebezpiecznych organizator mają obowiązek wezwać odpowiednie jednostki (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe).
 21. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności za mienie, rzeczy osobiste, za spowodowanie wypadku wynikającego nie z winy organizatora lub służb porządkowych. Uczestnictwo w Festiwalu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.

Kontakt: chutorgorajec@onet.eu telefon: 510 820 855

4 eko-zasady Folkowiska

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi eko-zasadami, które pomogą nam pozostawić czystą okolicę w Gorajca w niezmienionym stanie.

1. Podróżujcie razem! Dogadując się na wspólny przejazd autem z innymi osobami (zabierając kogoś bądź dosiadając się do kogoś), minimalizujesz ilość samochodów w Gorajcu! A przy okazji zawierasz przyjaźnie!

2. Przywieź własne naczynia– a przede wszystkim kubek! Możesz wziąć też miskę czy sztućce. Mniej jednorazówek – mniej śmieci. My z chęcią nalejemy ci piwko, zupę czy herbatę do twoich naczyń.

3. Segreguj śmieci.Gdy każdy śmieć ląduje we właściwym koszu, gorajeckie środowisko będzie czystsze.

4. Oszczędzaj wodę – zakręcaj dokładnie krany, nie zużywaj wody bez potrzeby. Zapłacimy mniejsze rachunki, a świat będzie piękniejszy!

 

Ochrona danych osobowych – RODO

 

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom  lub instytucjom. Dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez organizatora w celach promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno – marketingowych Festiwalu Folkowisko oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 2. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjno-marketingowych Festiwalu Folkowisko, Stowarzyszenia Folkowisko, Chutoru Gorajec, Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.
 4. Udział w Imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez Organizatora,  w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 5. Każdy kto korzysta z imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie Folkowisko  i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Organizatora jest obowiązany zgłosić to pisemnie organizatorom ochrony danych. W imieniu dzieci do lat 18 zgłoszenie pisemne dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni.

 

#  Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.

#  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, „siła wyższa”, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.