Przejdź do treści

Regulamin konkursu na projekt koszulki festiwalowej

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Stowarzyszenie Animacji
Kultury Folkowisko z siedzibą w Gorajcu, organizator Festiwalu Kultury Pogranicza Folkowisko (zwany
dalej Organizatorem).
1.2 Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin.
1.3 Projekty graficzne w wersji elektronicznej należy nadsyłać w okresie do 25 czerwca 2023 r.
(włącznie) na adres festiwalfolkowisko2023@gmail.com.
1.4 W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, tj. posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych.
2. ZASADY KONKURSU
2.1 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest stworzenie projektu graficznego na koszulkę i przesłanie
ich do Organizatora.
2.2 Przygotowane prace powinny nawiązywać do motywu tegorocznej edycji festiwalu, który odbywa się
pod hasłem Gusła oraz zawierać logotyp marki Folkowisko.
2.3 Logotyp marki znajduje się do pobrania na stronie folkowisko.pl
2.4 Zgłoszenie powinno zawierać projekt graficzny w jak najlepszej jakości, minimalnie 300 DPI.
Maksymalne wymiary projektu to 33×40 cm lub mniejsze. Prace powinny zostać przesłane w krzywych,
w formacie JPG, psd, svg, PDF lub crt pocztą mailową na adres Organizatora:
festiwalfolkowisko2023@gmail.com w temacie wpisując „Konkurs – projekt koszulki”.
2.5 Wiadomość elektroniczna zawierająca projekt winna być ponadto uzupełniona o: imię
i nazwisko autora projektu, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz Podpisane Oświadczenie Uczestnika
Konkursu (do pobrania na stronie folkowisko.pl).
2.6 Z konkursu wyłącza się prace zgłaszane i nagradzane w innych konkursach.
2.7 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na
niskie zainteresowanie i małą liczbę, względnie niski poziom prac konkursowych.
3. JURY I OCENA
3.1 Do dnia 01 lipca 2023 r. Jury Konkursowe wyłoni zwycięzców.
3.2 Przy ocenie projektów konkursowych Jury Konkursowe brać będzie pod uwagę: oryginalny
i unikalny charakter projektu, wymiar artystyczno-estetyczny, wymiar techniczny. Projekty mogą
w niekonwencjonalny sposób wykorzystywać logo marki Folkowisko, lecz nie mogą ingerować w formę
logotypu.
3.3 Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której praca zostanie najwyżej oceniona przez Jury
Konkursu. Jury przyzna jedną nagrodę główną (I miejsce).
3.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi na
ilość nadesłanych prac, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników publikując stosowną
informację na stronie folkowisko.pl oraz przesyłając uczestnikom wiadomość e-mail.
3.5 Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie folkowisko.pl
3.6 Nagrodzona osoba zostanie poinformowana o wynikach Konkursu drogą mailową oraz
telefoniczną.
4. NAGRODY
4.1 Nagrodą główną w Konkursie jest podwójna wejściówka na festiwal Folkowisko Gusła wraz z
bezpłatnym pobytem na polu namiotowym oraz 4 koszulki festiwalowe w wybranych rozmiarach.
4.2 Nagroda może być odebrana przez osobę nagrodzoną osobiście w siedzibie Organizatora.
4.3 Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcy na
stronie folkowisko.pl oraz na swoim facebooku, na co uczestnicy przystępując do udziału w Konkursie
wyrażają zgodę.
5. PRAWAAUTORSKIE
5.1. Zwycięzca/Zwycięzcy konkursu przenosi/szą nieodpłatnie na Organizatora konkursu
własność pracy konkursowej oraz autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą
konkursową bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w szczególności:

5.1.1. w zakresie utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania utworu każdą możliwą
techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich, wytwarzanie
egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw
autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową),
w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników
magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy
pomocy rzutnika;
5.1.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
5.1.3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 5.1.2 – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności prezentowania pracy konkursowej
w Internecie. Laureat złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich do
przedstawionego projektu nieobciążone prawami osób trzecich.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Decyzje Jury Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
6.2 Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
niniejszego Regulaminu i potwierdzeniem oświadczenia zawartego w punkcie 7.1 niniejszego
regulaminu.
6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem
nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji
opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
6.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed ogłoszeniem wyników
Konkursu, co wiąże się z możliwością rezygnacji Uczestników z udziału w Konkursie.
6.6 W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.7 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadkach, o których mowa
w pkt. 2.7 Regulaminu, jak również możliwość nie przyznania nagrody głównej z uwagi na niski
poziom nadesłanych prac.
6.8 Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień dla Uczestników konkursu.
7. OŚWIADCZENIA
7.1 Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
1.1. akceptuje niniejszy Regulamin;
1.2. jest autorem projektu, który zgłasza do udziału w Konkursie;
1.3. prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę
na wystawienie i publikowanie projektów je przedstawiających również dla celów
reklamowych Konkursu;
1.4. przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których
przedmiotem byłyby nadesłane projekty, a które osoby trzecie mogły kierować
przeciwko Organizatorom Konkursu.
1.5. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie
z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r. oraz o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997r. Nr 133 poz. 883).
Oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu, który rozumie i w pełni akceptuje.
8. KOMUNIKACJA
8.1 Wszelkie informacje dotyczące Konkursu wraz z Regulaminem zostaną zamieszczone na
stronie internetowej folkowisko.pl
8.2 W razie dodatkowych pytań dotyczących Konkursu należy kontaktować się mailowo na
adres: festiwalfolkowisko2023@gmail.com.