Przejdź do treści
Strona główna » Informator Odpadowy

Informator Odpadowy

Wszyscy dokładamy starań, aby Folkowisko było festiwalem, który zostawia po sobie jak najmniejszy ślad na środowisku przyrodniczym! Dlatego – jak co roku, zachęcamy Was do świadomego uczestnictwa, troski o naszą wspólną przestrzeń, i rozsądne podejście do zakupów. Na miejscu zatroszczymy się o wszystko!

(English below)

Jako Festiwal Folkowisko:

ograniczamy zużycie zasobów np. wody czy prądu,
mniej kupujemy, a zamiast tego wynajmujemy,
nie używamy materiałów jednorazowych – wielorazówki są super,
stawiamy na segregację odpadów – tak aby mogły stać się surowcem i wrócić do obiegu,
unikamy plastiku,
współpracujemy z lokalnymi twórcami i twórczyniami oraz rzemieślnikami i rzemieślniczkami,
zapewniamy gościnę artystom (akcja EKO RIDER) a dla Was przygotowaliśmy listę lokalnych noclegów – Baza noclegowa,
– budujemy
Koalicję Odpowiedzialnych Festiwali.

Włącz się w nasze działania na rzecz ochrony środowiska i zmniejszenia śladu węglowego:

 1. umów się na wspólny przyjazd do Gorajca na naszej internetowej platformie carpoolingowej, tutaj: Folkowisko DOJAZDY,
 2. przyjedź z własnym kubkiem, talerzykiem, widelcem, butelką wielorazową lub skorzystaj z naczyń wielorazowych, które możesz wynająć na czas festiwalu,
 3. przywieź tylko najpotrzebniejsze produkty, a zakupy rób lokalnie – duża ilość odpadów, które przywieziesz, stanowi dla nas wyzwanie – jeśli możesz, zabierz odpady ze sobą,
 4. pij naszą wodę! Gorajczynianka dostępna będzie nieodpłatnie – dlatego zabierz swój kubek, bidon lub butelkę,
 5. ograniczaj zużycie wody do mycia – bierz szybki prysznic,
 6. pamiętaj o segregacji odpadów – odpady nieprawidłowo posegregowane, to zmarnowany surowiec, a dodatkowo – ogromny koszt, który znacząco obciąża budżet festiwalu,
 7. kupuj tyle ile potrzebujesz – pamiętaj o niemarnowaniu jedzenia, lepiej pójść po dokładkę, niż zmarnować pieniądze,
 8. podziel się – jeśli kupisz za dużo jedzenia spróbuj komuś je podarować zamiast wyrzucać
 9. dziel się wiedzą i dobrymi praktykami,
 10. zwracaj uwagę na wspólną przestrzeń – w czasie Festiwalu wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni, jeśli widzisz coś niepokojącego – reaguj.

Karnety na festiwal możesz zdobyć tutaj: https://goout.net/pl/folkowisko-2023/szjsnxt/

Więcej info o Folkowisko GUSŁA: https://www.facebook.com/festiwalfolkowisko

We want Folkowisko to be a festival that leaves the smallest possible footprint on the natural environment! That’s why as every year, we encourage you to participate consciously, to care about our common space, and to be sensible in your shopping. We will take care of everything on site!

As a Folkowisko Festival:
we reduce our consumption of resources – such as water and electricity,
we buy less, and rent instead,
we don’t use disposable materials – reusables are great,
we focus on segregation of waste – so that it can become raw material and go back into circulation,
we avoid plastic,
we collaborate with local artists and creatives and artisans and craftspeople,
we provide hospitality to artists (EKO RIDER action) and we have prepared a list of local accommodations for you: https://folkowisko.pl/noclegi/,
we are building a community of responsible festivals https://www.facebook.com/odpowiedzialnefestiwale/.

Join our efforts to protect the environment and reduce your carbon footprint:

 1. arrange to carpool to Gorajec on our online carpooling platform, here: https://www.facebook.com/groups/233828430564520,
 2. come with your own cup, plate, fork, reusable bottle, or use the reusable utensils you can rent for the duration of the festival,
 3. bring only the most necessary products, and shop locally – the large amount of waste you will bring is a big challenge for us – if you can, take the waste with you,
 4. drink our water! Gorajczynianka will be available free of charge – so bring your own cup, bidon or bottle,
 5. limit your water consumption for washing – take a quick shower,
 6. remember to segregate waste – improperly segregated waste is wasted raw material, and in addition – a huge cost, which significantly burdens the budget of the festival,
 7. buy as much as you need – remember not to waste food, it’s better to go for an extra than to waste money,
 8. share – if you buy too much food try to give it to someone instead of throwing it away,
 9. share knowledge and good practices,
 10. pay attention to the common space – during the festival we are all responsible for it, if you see something disturbing – react.

You can get passes to the festival here: https://goout.net/pl/folkowisko-2023/szjsnxt/

More info about Folkowisko GUSŁA: https://www.facebook.com/festiwalfolkowisko

opracowanie: Judyta Łuczyńska