Przejdź do treści

Maszyny przenoszącej wstecz – do galicyjskiej wsi XIX wieku, na tańce w karczmie, poczęstunek w wiejskiej chacie, słuchanie opowieści dziada na rozstajach dróg – jeszcze nie wymyślono.

Chyba, że…

Możemy przywołać te smaki, melodie i zapachy. Spróbować odtworzyć tamtą atmosferę. Potrzeba do tego miejsca – takiego, jak Gorajec. Potrzeba ludzi, którzy wyrażą życzenie zawrócenia w czasie. Potrzeba właściwej chwili, która to wszystko magicznie połączy.

Takie będzie Folkowisko 2020: wypełnione odpowiednimi dźwiękami, słowem, śpiewem, ruchem. Dające możliwość wyciszenia i wtopienia w naturę, a także zapomnienia się w wirze tańca. Do tego Was zapraszamy – po raz 10. I jak folkowiskowa tradycja nakazuje, zachęcamy Was (w tym tych, którzy są z nami od pierwszej edycji) do zaproszenia do Gorajca kogoś nowego, by to dalej był festiwal: od przyjaciół dla przyjaciół.

10. edycja to też czas, żeby rzucić okiem wstecz: na historię naszego Festiwalu. To czas przypomnieć sobie, jak wyglądał nasz festiwal, gdy wszyscy Będąc ze Wsi, pokazywaliśmy, że Kultura Jest Babą i wyruszaliśmy niczym Dziady w Wielką Wędrówkę Na Wschód, szukając Trzech Galicji i Cudów-Wianków, czy też śladów kultury ukraińskiej i żydowskiej.

To będzie wielkie podsumowanie, najlepsze ze wszystkich!

****

Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu. No… To… Poprzez… No reminiscencję. No jakże może podobać mi się piosenka, którą pierwszy raz słyszę?

Inżynier Mamoń, film “Rejs”

W tym roku w nietypowy sposób wybieramy też wykonawców. Chcemy zaprosić tych, którzy zapadli nam w pamięć, poruszyli nasze czułe struny. Ci, których koncerty wspominamy przez lata i ci niedocenieni, którzy zagrali pięknie, ale za krótko czy też zbyt dawno.

Gorajecka scena należy więc w tym roku tylko do muzyków, którzy już mieli okazję ją oswajać w przeszłości. Nasze debaty przypomną najgłośniejsze tematy, które omawialiśmy przez zeszłe lata: tożsamość wiejską czy życie kobiet na wsi. Na warsztatach, rajdach, spotkaniach pokażemy to, co mamy najlepsze. Bądźcie z nami!

——-

Folkowisko w pandemii

To będzie już 2. edycja Festiwalu Folkowisko przeprowadzana w czasie pandemii.

Sytuacja jest dynamiczna, jednak na dziś możemy zapewnić, że tak jak w poprzednim roku, odpowiedzialnie podejdziemy do organizacji wydarzenia, stosując się do wszystkich zalecanych wymagań związanych z higieną i bezpieczeństwem epidemiologicznym. Dostosujemy formułę naszego wydarzenia do aktualnej sytuacji w naszym kraju i obowiązujących zasad.

Liczba osób, które będą mogły odwiedzić nasze wydarzenie będzie wynikała z aktualnych na lipiec zaleceń rządowych. W tym momencie, szacujemy możliwość zaproszenia 500 osób na nasz festiwal. W razie konieczności obniżenia liczby gości wynikającą z odgórnych regulacji, każdy z kupujących będzie mógł zwrócić bilet. Gdy liczba osób, które posiadają ważne bilety będzie wyższa niż liczba osób, którą festiwal może przyjąć, priorytet będzie przyznany osobom, które kupiły bilety najwcześniej.

 

Time Machine 2020

A machine – sending us back to a Galician village in the nineteenth century where we could dance at an inn, drink in a country cottage and listen to stories of an old man at a crossroads – has not yet been invented.

Unless…

We could recall those flavors, melodies and smells. We could try to recreate that atmosphere.

You’d need a certain space though – a place like Gorajec. You’d need people willing to turn back time. And it would have to happen at the exact right moment to magically connect it all.

Folkowisko 2020 will be that magical moment: filled with the right sounds, words, songs and movement. You’ll have the opportunity to calm down and blend in with nature but also to forget about the whole world in a whirlpool of traditional dance. We invite you to that moment – for the 10th time. And, as the Folkowisko tradition dictates, we encourage you (including those who have been with us since the first edition) to invite someone new to Gorajec to keep our festival going in its current form: as an event made by friends for friends.

The 10th edition inevitably presents us with the opportunity to look back at the history of our Festival. To see what Folkowisko looked like when we all, being from one village, showed that Culture is a Woman, to remember that we had set off like the Migrants on a Great Journey to the East, looking for Three Galicia and Magic Wonders, as well as traces of Ukrainian and Jewish culture.

This is going to be a good one, it might even be the best yet!

****

I like melodies that I have already heard. Just like that. You know? Through … reminiscence. How can I like a song I hear for the first time?

Engineer Mamoń, movie “Cruise”

And so this year, we will select our performers and collaborators in true Mamoń style. We will invite back those who were most missed by us, who grabbed hold of our heart strings and still haven’t quite let go. Old musical companions, whose concerts’ memories we cherished for years, will return, and they will be joined by those who played beautifully but too long ago, or we didn’t get to see them enough on the stage.

Not only will the music stage belong to musicians who have already had the opportunity to tame it in the past. Our debates will also revisit topics that were discussed over the past few years: rural identity, sustainability or the life of women in the countryside. We will showcase our best: at workshops, excursions and authors evenings.

We hope that you will join us!