Regulamin

Festiwalu Kultury Pogranicza FOLKOWISKO 2021

REGULAMIN Koncertu plenerowego Festiwal Folkowisko 2021 w  Gorajcu

 I. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Festiwalu Folkowisko jest Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko (dalej Organizator) przy współpracy Agroturystyki Chutor Gorajec.
 2. Festiwal Folkowisko (dalej Wydarzenie) w Gorajcu odbywa się na terenie Agroturystyki Chutor Gorajec.
 3. Wydarzenie odbędzie się w dniach 8 – 11 lipca 2021.
 1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
 2. Wydarzenie nie jest imprezą masową.
 3. Organizator wraz ze służbami porządkowymi tworzą sztab organizacyjny imprezy.
 4. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie festiwalu w czasie trwania wydarzenia.
 5. Osoby zaliczające się do służb porządkowych są wyznaczone przez Organizatora.
 6. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu imprezy, mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez organizatora imprezy, posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.
 7. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu wydarzenia, oraz poleceń służb porządkowych.
 8. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, pożarowego i publicznego.
 9. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do przestrzegania zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników imprezy, mienia publicznego i prywatnego, poszanowania zieleni oraz do niezaśmiecania terenu (odpady należy segregować i wrzucać do ustawionych koszy).
 1. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na teren wydarzenia opakowań szklanych i innych przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu uczestników festiwalu. Z uwagi na bezpieczeństwo organizator ma prawo do przeprowadzenia kontroli zawartości odzieży, bagażu osób przebywających na terenie festiwalu.
 2. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, organizatora oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
 3. Wstęp do oznaczonej strefy budynku „Chutoru” i korzystanie z jego infrastruktury sanitarnej (prysznice i toalety) dostępny jest tylko dla posiadaczy przydzielonego przez organizatora imiennego identyfikatora. Z powodów technicznych wstęp ograniczony jest do godzin 9:00 – 20:00.
 4. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do parkowania pojazdów tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 5. W przypadkach skrajnych i niebezpiecznych organizator mają obowiązek wezwać odpowiednie jednostki (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe).
 6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności za mienie, rzeczy osobiste, za spowodowanie wypadku wynikającego nie z winy organizatora lub służb porządkowych.

II. Warunki wstępu i zwrotu biletów.

 1. W przypadku ograniczenia liczby dostępnych miejsc na festiwalu z uwagi na siłę wyższą lub inne ważne i niezależne od Organizatora przyczyny, w szczególności ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, organizator ma prawo wypowiedzenia biletów wstępu na teren imprezy z 14 dniowymi wyprzedzeniem. Kryterium decydującym o kolejności wypowiadania biletów będzie data jego zakupu. W przypadku wypowiedzenia biletu Uczestnik otrzyma pełny zwrot ceny biletu.
 2. Warunkiem wstępu na teren Wydarzenia jest złożenie przez Uczestnika obowiązkowego, osobiście wypełnionego, pisemnego oświadczenia, zgodnie z którym:

a) Uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, w dniach Wydarzenia nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, nie przebywał w ciągu ostatnich dwóch tygodni z osobą poddaną kwarantannie bądź zakażoną  wirusem Covid-19.

b) Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie przez Organizatora Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz służbom porządkowym danych osobowych Uczestnika na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-CoV-2.

c) Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zabrania się udziału w Koncercie osobie chorej na Covid -19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu

d) Uczestnik, który zauważy u siebie objawy mogące wskazywać na zakażenie wirusem Covid-19 zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania  o zaistniałym fakcie Organizatora.

e) Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

f) Osoby przebywające na terenie wydarzenia bez zgody Organizatora mogą zostać poproszone przez służby porządkowe o opuszczenie terenu imprezy, a w razie niezastosowania się do poleceń służb porządkowych przez osoby obce, organizatorzy mają prawo wezwania policji.

III. Bezpieczeństwo epidemiologiczne:

 1.   Koordynatorem do spraw zdrowotnych jest Marcin Piotrowski, dyrektor Wydarzenia.
 2. Uczestnik obowiązany jest są do stosowania się do zaleceń Koordynatora do spraw zdrowotnych jakie mogą zostać im wydane w trakcie trwania Wydarzenia.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Wydarzeniu wiąże się z ryzykiem zachorowania na Covid-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 4.   Uczestnik przed wejściem na teren imprezy zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni w punkcie do tego wyznaczonym przez organizatora.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnych materiałów ochrony osobistej (maseczka zakrywająca usta i nos, rękawiczki)
 6. Uczestnik przebywający na terenie imprezy bezwarunkowo musi mieć zakryte zarówno nos, jak i usta.
 7.   Uczestnik zobowiązany jest do zachowania wyznaczonego przez organy państwowe dystansu społecznego (nie dotyczy dzieci poniżej 13 roku życia i ich opiekunów/ek, a także osób, które nie są się w stanie same poruszać i osób, które im pomagają).
 8.   Wszystkie toalety i umywalki przenośne muszą mieć dostęp do wody, mydła/ środków do dezynfekcji i być regularnie dezynfekowane przez obsługę.
 9.   Uchwyty otwierające drzwi pomieszczeń i toalet muszą być jak najczęściej dezynfekowane.
 10. Dezynfekowanie toalet i umywalek  jest obowiązkowe po każdym dniu wydarzenia.
 11. Wyraźne oddzielony i oznaczony zostanie teren Wydarzenia (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi).
 12. Strefa widowni stojąca:

– wprowadzone zostaną oznaczenia poziome, wydzielające odpowiednie strefy, umożliwiające zachowanie dystansu społecznego;

 – publiczność usytuowana musi być w odległości minimum 6 metrów od sceny/artystów, w przypadku warsztatów -minimum 2 metrów.

 1. Na miejscu będą dostępne środki ochrony (maseczki/rękawiczki)do kupna.

IV. Dodatkowe zobowiązania organizatora

 1. Organizator zbierze dane kontaktowe od wszystkich z obsługi tzw. tracking pracowników;
 2. Każda osoba z ekipy oraz kontraktorzy będą mieć obowiązkowe maseczki/przyłbice, w szczególności te osoby, które będą miały kontakt z publicznością;
 3. Organizator wyposaży osoby sprzątające w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji;
 4. Organizator przeszkoli obsługę w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie
 5. Organizator uzyska oświadczenia o stanie zdrowia od artystów, wykonawców i obsługi.

Kontakt: stowarzyszeniefolkowisko@gmail.com  telefon: 510 820 855

Skip to content