Przejdź do treści

Regulamin Festiwalu Kultury Pogranicza FOLKOWISKO 2023

Regulamin Jarmarku Cudów znajdziesz pod tym linkiem: https://folkowisko.pl/wystawcy-regulamin/

 

§ 1 – Definicje
1. Festiwal Kultury Pogranicza Folkowisko, zwany dalej Festiwalem Folkowisko, jest jest imprezą publiczną, plenerową, biletowaną, odbywającą się na terenie Agroturystyki Chutor Gorajec.
1a. Festiwal Folkowisko w Gorajcu nie jest imprezą masową w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
2. Organizatorem Festiwalu Folkowisko, zwanym dalej Organizatorem, jest Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko” przy współpracy Agroturystyki Chutor Gorajec. Kontakt: stowarzyszeniefolkowisko@gmail.com telefon: 510 820 855.
3. Sztab Organizacyjny tworzy Organizator wraz ze Służbami Organizatora.
4. Służby Organizatora stanowią osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz identyfikatory oznaczające pełnioną funkcję. Służby Organizatora obejmują także Służby Informacyjne i Służby Porządkowe.
5. Teren Festiwalu stanowi obszar Agroturystyki Chutor Gorajec, teren Cerkwii, pola namiotowe, parkingi.
6. Uczestnik Festiwalu to osoba, która wykupiła karnet lub przebywa na terenie Festiwalu na zaproszenie Organizatora.

§ 2 – Cel przedsięwzięcia
1. Celem Festiwalu Folkowisko jest upowszechnianie kultury pogranicza, wzmacnianie tradycji oraz promocja regionu.
2. Wydarzenie odbędzie się w dniach 13 – 15 lipca 2023 w godzinach podanych przez organizatora w ramach programu Wydarzenia.

§ 3 – Bezpieczeństwo
1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Festiwalu Folkowisko w czasie trwania wydarzenia odpowiada Sztab Organizacyjny.
2. Ze względu na szczególne środki bezpieczeństwa każdy uczestnik Festiwalu Folkowisko poddany jest kontroli osobistej oraz kontroli bagażu przez Służby Organizatora.
3. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu imprezy, mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez Organizatora oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.
4. Na terenie Festiwalu Folkowisko zabronione jest:
a) wnoszenie alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających;
b) handel alkoholem, narkotykami, dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi;
c) okazywanie jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy;
d) wnoszenie na teren Festiwalu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia Uczestników Festiwalu;
e) używanie otwartego ognia (ogniska, butle gazowe);
f) wnoszenie i przechowywanie materiałów pirotechnicznych;
g) palenie tytoniu, poza obszarami przeznaczonymi specjalnie do tego;
h) wchodzenie na scenę oraz wszelkie inne zabudowania techniczne na terenie Festiwalu;
i) poruszanie się pojazdami mechanicznymi po terenie Festiwalu;
j) parkowanie pojazdów mechanicznych na drogach ewakuacyjnych oraz wszystkich ciągach komunikacyjnych. Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje odholowaniem pojazdu przez Służby Organizatora.

§ 4 – Zasady uczestnictwa
1. Wstęp na teren Festiwalu Folkowisko jest odpłatny i odbywa się na podstawie posiadanych uprawnień.
2. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Służb Informacyjnych, Służb Porządkowych, Służb Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za obsługę techniczną Festiwalu.
3. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zachowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności do przestrzegania postanowień regulaminu oraz poleceń Służb Organizatora.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, pożarowego, poszanowania godności osobistej innych Uczestników, mienia publicznego i prywatnego, poszanowania zieleni oraz zachowania czystości. Niszczenie mienia znajdującego się na terenie Festiwalu podlega karze na zasadach ogólnych.
5. Osoby małoletnie uczestniczą w Festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej na zasadach objętych niniejszym regulaminem.
6. Na terenie Festiwalu Folkowisko obowiązuje segregacja odpadów.
7. Wstęp i korzystnie z infrastruktury budynku Chutoru Gorajec dostępny jest w określonych godzinach wyłącznie dla posiadaczy przydzielonego przez Organizatora imiennego identyfikatora.
8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
9. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz prowadzenia wystaw, happeningów, prezentacji oraz handlu bez wyraźnej zgody Organizatora.
10. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich działań promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych bez wyraźnej zgody Organizatora.
11. Osoby nie przestrzegające zasad regulaminu oraz przebywające na terenie wydarzenia bez uprawnień lub zgody Organizatora zostaną wezwane do opuszczenie terenu Festiwalu.
12. Niezastosowanie się do poleceń Służb Organizatora oraz łamanie zasad regulaminu będzie skutkowało ujęciem przez Służby Porządkowe i przekazaniem Policji.

§ 5 – Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez nadzoru mienie i rzeczy osobiste.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia niebezpieczne powstałe z winy Uczestnika bez udziału Organizatora lub Służb Organizatora.
3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, szkodzeniem przez piorun, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i inne przyczyny losowe.

§ 6 – Bezpieczeństwo epidemiologiczne
1. Każdy Uczestnik przed wejściem na teren Festiwalu zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni w punkcie wyznaczonym przez Organizatora.
2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnych materiałów ochrony osobistej tj. maseczka zakrywająca usta i nos, rękawiczki.
3. Uczestnik, który zauważy u siebie objawy mogące wskazywać na zakażenie wirusem Covid-19, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zaistniałym fakcie Organizatora.
4. Przed wejściem na teren Festiwalu każdy Uczestnik musi osobiście wypełnić oświadczenie, że według swej najlepszej wiedzy nie jest on zakażony, nie przebywał w ciągu ostatnich dwóch tygodni z osobą poddaną kwarantannie bądź zakażoną  wirusem Covid-19.

§ 7 – Postanowienia końcowe
1. Koncerty odbywające się w ramach Festiwalu będą rejestrowane w formacie audio/video. Uczestnictwo w koncertach oraz przebywanie na terenie Festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej i fotograficznej, w nagraniach utrwalonych podczas imprezy, wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny lub niekomercyjny, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych) oraz w transmisji live z wydarzenia.
2. Zabrania się nagrywania (utrwalania w postaci rejestracji audio lub wideo lub audio wideo) oraz utrwalania techniką fotografii cyfrowej lub analogowej całych koncertów lub ich obszernych fragmentów w celach jakiejkolwiek publicznej publikacji (rozpowszechniania niezgodnego z prawem) dowolną techniką lub za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności poprzez sieć Internet tj. np. na stronach internetowych www.youtube.com,  www.facebook.com, www.twitter.com i innych lub aplikacjach internetowych bez pisemnej zgody Organizatora Festiwalu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

§ 8 – Informacja o przetwarzaniu danych
Organizator przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, oświadczeniach, ankietach i formularzach wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Festiwalu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, do udziału w Festiwalu.

Regulamin jest do wglądu na stronie internetowej Organizatora, na tablicach ogłoszeń na terenie Festiwalu Folkowisko, w publikacjach Festiwalowych. Przebywanie na terenie Festiwalu jest jednoznaczne z jego akceptacją.